חידון מורשת השואה
ערבים זה לזה - היחלצות יהודים לעזרה הדדית בשואה

לוח זמנים

הפצת המידע אודות החידון למנהלים ורכזי המקצועסיוון תשע"ו, יוני 2016.
הפצת מידע נוסף ותקנון החידוןאלול תשע"ו, ספטמבר, 2016 .
פתיחת ההרשמה באתר החידוןיום חמישי כ"ח באב 1.9.16.
הסברה לרכזי החידון בבתי הספריפורסם באתר החידון.
פרסום מקראה באתר והפצה בבתי הספריום רביעי כ"ד בתשרי תשע"ז 26.10.16.
סגירת הרשמה לחידוןיום שני י"ח בטבת תשע"ז 16.1.17.
שלב א': מבחן בית-ספרי מקווןיום רביעי, כ' בטבת, 18.1.17.
שלב ב': מבחן בית-ספרי מקווןיום רביעי, כ"ו בשבט, 22.2.17.
פרסום החומר לשלב הארצייום ראשון, ל' בשבט 26.2.17.
שלב ג': יום הכנה בירושליםיום רביעי ב' בניסן, 29.3.17.
שלב הגמר: חידון ארצי פומבייום שני כ"ח בניסן 24.4.17 באולם ז'ראר בכר בירושלים