לוח זמנים

הפצת המידע אודות החידון למנהלים ורכזי המקצועאלול תשע"ח, ספטמבר 2018
הפצת מידע נוסף ותקנון החידוןאלול תשע"ח, ספטמבר, 2018
פתיחת ההרשמה באתר החידוןיום ראשון כ"ב אלול תשע"ח 2.9.18
מפגש הסברה מקוון לרכזי החידוןיפורסם באתר החידון
פרסום חומר החידון באתר והפצה לבתי הספריום רביעי כ"ד בתשרי תשע"ט 3.10.18
סגירת הרשמה לחידוןלניגשים למועד ראשון ההרשמה מסתיימת ב – א' שבט 7.1.19
לניגשים למועד שני ההרשמה מסתיימת ב- כב' שבט 28.1.19
שלב א': מבחן בית-ספרי מקווןמועד ראשון: יום רביעי ג' שבט 9.1.19
מועד שני: יום שלישי כג' שבט 29.1.19
שלב ב': מבחן בית-ספרי מקווןיום רביעי ט"ו אדר א' תשע"ט 20.2.19
שלב ג': יום הכנה בירושליםיום רביעי ה' בניסן תשע"ט 10.4.19
שלב הגמר: חידון ארצי פומבייום השואה - יום חמישי כ"ז בניסן תשע"ט 2.5.19